Thông báo

Nam Sao Food - Hồ chí Minh - 0962317079

Chọn loại Thông báo:

  • Mới nhất

  • Trong Tuần

  • Thông báo cũ

  • Thông báo Tuyển dụng

  • Thông báo Bổ nhiệm

  • Thông báo khen thưởng

  • Khác


  • Thông báo về việc cung cấp hình ảnh đại diện để làm Danh bạ Công ty (Ngày 23/5/2022)

Mỗi Trưởng phó bộ phận gửi hình ảnh đại diện về Group Admin Năm Sao để đưa lên Phần mềm quản trị số của Cty

  • Thông báo về việc thực hiện lưu trữ số của các Bộ phận cho các công việc chuyên môn hàng ngày (Ngày 23/5/2022)

Từ ngày 01/6/2022 Toàn bộ các phòng ban, Bộ phận Cty Năm Sao tiến hành thực hiện lưu trữ số về các công việc chuyên môn của bộ phận mình mỗi ngày